Invester i solceller

Februar 2015 nyt tilskud til solceller

Det bliver igen attraktivt at investere i solceller, se blot her.

De længe ventede nye regler for solceller er nu meget tæt på at blive iværksat. Det betyder, at solcellekøbere får mulighed for at opnå en forhøjet afregningspris for eventuel overproduktion.

For at få maksimalt udbytte af den nye ordning er det vigtigt at egetforbruget er tilpasset solcelleanlægget. Det giver derfor rigtig god mening at investere i solceller såfremt varmekilden er elektricitet (el-radiatorer eller varmepumpe). Derudover kan boliger med et elforbrug fra 3000 kWh årligt, opnå gode tilbagebetalingstider med et solcelleanlæg fra 1,5 kWp. Energy Light har en række solcellepakker fra 1,5 til 6 kWp.

Vent ikke forlænge. De forhøjede satser, der indgår i puljen, følger en degressiv skala, der gives i ti år fra nettilslutningstidspunktet. Satsen afhænger af anlægstype, og hvilket år man opnår tilsagn fra puljen. Første ansøgningsrunde til puljeordningen til private husstande forventes at blive igangsat den 16. marts 2015 og afsluttet 31. maj 2015.

Ansøgninger skal blandt andet indeholde skriftlig dokumentation for aftale om køb af solceller samt en erklæring fra leverandøren om, at aftalen kan ophæves, hvis der ikke opnås plads i puljen. RISIKOFRIT

Bestil et møde i dag.

Gamle regler herunder.

Er solceller stadig fordelagtige? Kan det være en god ide at lave fælles anlæg efter de nye regler? 

Lad os hjælpe dig på rette vej i junglen.

Nedenstående regler og revisornotatet er fra de gamle regler.

Revisornotatet er udarbejdet i februar 2012 på baggrund af den seneste tids øgede fokus på privatpersoners investering i vedvarende energi, de såkaldte VE-anlæg.

Det øgede fokus skyldes i overvejende grad, at Folketinget i slutningen af 2010 ændrede lovgivningen, så det fremover er mere attraktivt at investere i VE-anlæg.

Det er især el-producerende solcelleanlæg, det er blevet populært at investere i. Derfor vil vi i det følgende kort beskrive de skatte- og afgiftsmæssige regler samt afkastet ved investering i disse anlæg.

Fordelene ved at investere i et solcelleanlæg er, at elregningen bliver lavere, svarende til den el man selv kan producere. Endvidere er der nogle skattemæssige fordele knyttet til investeringen.

Afgiftsmæssige regler og nettomålerordningen

Privatpersoners investering i solcelleanlæg kan fritages for elafgift og blive omfattet af nettomålerordningen, når følgende betingelser er opfyldt:

Solcelleanlægget er tilsluttet det kollektive elforsyningsnet.
Solcelleanlægget er 100% ejet af forbrugeren.
Solcelleanlægget er placeret på forbrugsstedet.
Solcelleanlægget har en nominel effekt på eller under 6 kW pr. husstand.
Solcelleanlægget forsyner boliger eller anden ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse.

Når ovenstående betingelser er opfyldt, skal der ikke betales el-afgift af den el, der produceres, og man kan blive omfattet af nettomålerordningen. Med nettomålerordningen produceres el, når solen skinner, og den "lagres på el-nettet", indtil man har brug for energien. I praksis sker det ved, at el-måleren løber baglæns, når der produceres mere el, end der forbruges, og en gang om året sker der nettoafregning over for ens el-selskab.

Hvis man ved anvendelse af nettomålerordningen producerer mere el, end der forbruges i husstanden, betaler ens el-selskab for overproduktionen.  El-selskabet afregner overproduktionen med 0,60 kr. pr. kWh de første 10 år, og 0,40 kr. pr. kWh i de efterfølgende 10 år. 

Efter 20 år modtages ifølge gældende regler ikke betaling for overproduktion.

Bygninger med flere husstande kan blive omfattet af reglerne, selv om solcelleanlægget har større effekt end 6 kW, hvis effekten pr. husstand ikke overstiger 6 kW. Det skal dog dokumenteres ved hjælp af installation af selvstændige målere.

Blandet benyttede bygninger kan også blive omfattet af reglerne. Der skal så foretages en fordeling af forbruget mht., hvad der er hhv. privat og erhvervsmæssigt. Fordelingen af forbruget skal ske ved installation af en bimåler eller ved at anvende SKAT´s vejledende mindstesatser. Forbruget til erhvervsbrug vil i den sammenhæng ikke blive fritaget for afgift.

Skattemæssige regler

Privatpersoners investering i solcelleanlæg kan beskattes efter en af 2 følgende muligheder:

Den skematiske ordning eller den regnskabsmæssige ordning.

Den skematiske ordning

Ved valg af den skematiske ordning betragtes solcelleanlægget som 100% privat benyttet, og kun den del af indkomsten, der overstiger 7.000 kr., medregnes med 60% til den skattepligtige indkomst. Kun den del af elproduktionen, der ikke anvendes af husstanden, men som elselskabet afregner for, skal medtages ved opgørelsen af indkomsten.

I praksis vil valget af den skematiske ordning betyde, at driften fra investeringen i solcelleanlæg ikke vil påvirke den skattepligtige indkomst. Det skyldes, at indkomsten fra salg af el altid vil være under 7.000 kr. årligt ved et solcelleanlæg på 6 kW.

Eventuelle renteudgifter forbundet med investeringen vil dog være fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst.

Derudover vil omkostninger til arbejdsløn ved installation og vedligeholdelse af solcelleanlægget kunne trækkes fra i den skattepligtige indkomst efter de særlige regler om vedligeholdelsesfradrag (håndværkerfradrag). Efter disse regler kan fratrækkes op til 15.000 kr. pr. år pr. person over 18 år i husstanden. Vedligeholdelsesfradraget gælder pt. indtil 31. december 2014.

Den regnskabsmæssige ordning

Ved valg af den regnskabsmæssige ordning anses solcelleanlægget for 100% erhvervsmæssigt benyttet, og alle omkostninger tilknyttet solcelleanlægget kan fratrækkes i den skattepligtige indkomst, herunder også vedligeholdelse, reparation mv. og skattemæssige afskrivninger på solcelleanlægget. Eventuelle renteudgifter forbundet med investeringen vil dog være fradragsberettigede i den skattepligtige indkomst. Samtidig skal ejeren af solcelleanlægget beskattes af værdien af det elforbrug, der produceres/forbruges. Lovgivningsmæssigt er værdien af produceret el fastsat til 0,60 kr. pr. kWh i de første 10 år og 0,40 kr. pr. kWh i de efterfølgende 10 år. Herefter skal værdien af produceret el fastsættes til markedsværdien.

Solcelleanlæg, der er placeret på jorden eller monteret på stativer på taget, kan afskrives med 25% årligt efter saldometoden. Solcelleanlæg, der er integreret i en bygning og altså erstatter f.eks. tagsten, anses skattemæssigt som en installation, der kan afskrives med 4% årligt efter den lineære metode. Efter de gældende regler er det ikke muligt at afskrive på en installation i en- eller tofamilieshuse. På en- eller tofamilieshuse, der har integreret solcelleanlægget i taget, har man efter de gældende regler ikke mulighed for at afskrive på solcelleanlægget.

Hvis den regnskabsmæssige ordning vælges, skal den udvidede selvangivelse anvendes, da man betragtes som selvstændig erhvervsdrivende med drift af solcelleanlæg. Anvendelse af den udvidede selvangivelse kræver ikke registrering med CVR-nr. eller oprettelse af selskab eller lignende.

Ved valg af den regnskabsmæssige ordning kan reglerne omkring vedligeholdelsesfradrag (håndværkerfradrag) også anvendes. Det vil dog oftest ikke være gunstigt, da man i stedet kan afskrive på solcelleanlægget og derved opnå skattemæssigt fradrag for investeringen under alle omstændigheder.

Ved en investering i et solcelleanlæg til 150.000 kr., der kan producere 6.000 kWh pr. år, vil den skattepligtige indkomst kunne opgøres således ved valg af den regnskabsmæssige ordning:

Afskrivning på solcelleanlæg – 25% af 150.000 kr.-37.500
Driftsomkostninger – f.eks. vedligeholdelse, administration mv.-750
Værdi af produceret el – 6.000 kWh á 0,60 kr.3.600
Skattepligtig indkomst-34.650
Skattebesparelse – bundskat – 37%12.821
Skattebesparelse – topskat – 52%18.018

Eksemplet viser, at investeringen vil give et fradrag på 34.650 kr. i den skattepligtige indkomst det første år. Hvis der betales bundskat svarende til 37%, vil det give en skattebesparelse på 12.821 kr., og hvis der betales topskat svarende til 52%, vil det give en skattebesparelse på 18.018 kr.

Skattebesparelsen vil falde de efterfølgende år, da afskrivningerne vil være faldende. Hvis investeringen i solcelleanlægget er lånefinansieret, vil renteudgifterne ligeledes kunne trækkes fra i den skattepligtige indkomst.

Ved valg af den regnskabsmæssige ordning kan den såkaldte virksomhedsordning anvendes. Hvis man i øvrigt driver virksomhed under virksomhedsordningen og vælger den regnskabsmæssige ordning, skal virksomhedsordningen anvendes.

Valget af henholdsvis den skematiske eller den regnskabsmæssige ordning foretages ved anskaffelsen af solcelleanlægget. Hvis man vælger den skematiske ordning, kan der efterfølgende ikke skiftes til den regnskabsmæssige ordning. Hvis man vælger den regnskabsmæssige ordning, kan man derimod godt efterfølgende skifte til den skematiske ordning. Hvis der skiftes fra den regnskabsmæssige ordning til den skematiske ordning, betragtes skiftet som et salg af solcelleanlægget, og der skal fastsættes en handelsværdi på solcelleanlægget på tidspunktet for skiftet og opgøres en fortjeneste eller et tab – jvf. afsnittet nedenfor om ”Salg af ejendom med solcelleanlæg”.

Salg af ejendom med solcelleanlæg

Ved et eventuelt salg af ejendommen skal sælger og køber fordele salgssummen på henholdsvis ejendommen og solcelleanlægget. Ved anvendelse af den skematiske ordning vil salget ikke påvirke den skattepligtige indkomst for sælger. Ved anvendelse af den regnskabsmæssige ordning skal sælger opgøre forskellen mellem salgssummen og den afskrevne værdi, og forskelsbeløbet skal indgå i den skattepligtige indkomst som en avance eller et tab.

Køberen af ejendommen kan selv vælge mellem anvendelse af den skematiske ordning eller den regnskabsmæssige ordning. Ved valg af den regnskabsmæssige ordning kan køber afskrive på solcelleanlægget svarende til købesummen for solcelleanlægget.


Hvad er afkastet af investeringen i et solcelleanlæg?

Set ud fra et investeringsmæssigt synspunkt vil den regnskabsmæssige ordning være at foretrække frem for den skematiske ordning, fordi den giver det højeste fradrag i den skattepligtige indkomst og dermed det største afkast.

Vi har nedenfor beregnet afkastet af en investering i et solcelleanlæg ved anvendelsen af den regnskabsmæssige ordning ud fra følgende forudsætninger:

En familie med et forbrug på 6.000 kWh investerer 150.000 kr. i et solcelleanlæg, der i udgangspunktet kan producere 6.000 kWh pr. år.
Prisen på el fastsættes til 2 kr. pr. kWh, og prisen pr. kWh forventes at stige 3,0% pr. år i solcelleanlæggets levetid, der anslås til 30 år.
Effektiviteten af solcelleanlægget falder med 0,5% pr. år, og der anvendes i gennemsnit 750 kr. pr. år til vedligeholdelse mv. af solcelleanlægget.
Familien låner 150.000 kr. til en rente på 5% til at anskaffe solcelleanlægget og afvikler lånet i takt med, at de opnår besparelser ved selv at kunne producere el og ved, at de opnår skattemæssige fordele ved investeringen.
Familien betaler 37% i skat svarende til bundskat. Dog er skatteeffekten af fradrag for renter sat til 33%.
Værdien af eget forbrug af el fastsættes til 0,60 kr. pr. kWh i de første 10 år af solcelleanlæggets levetid, 0,40 kr. pr. kWh i de efterfølgende år 10 år og herefter til 0,75 kr. pr. kWh.
Inflationen i samfundet fastsættes til 2,0%.

Afkastet af investeringen vil med ovennævnte forudsætninger forløbe således:

ÅrSparet elVedl., adm.RenteSkatteeffektI altInvesteret beløb
0     -150.000
112.000-750-7.50015.29619.046-130.955
212.298-765-6.54811.52516.510-114.444
312.604-780-5.7228.66314.764-99.680
412.917-796-4.9846.48113.618-86.062
513.238-812-4.3034.80512.928-73.134
613.567-828-3.6573.50712.589-60.545
713.904-845-3.0272.48812.521-48.025
814.250-862-2.4011.67712.664-35.361
914.604-879-1.7681.01812.975-22.386
1014.967-896-1.1193.59516.546-5.840
1115.339-914-292-41013.7227.883
12-30375.888-21.3000-14.260340.329348.211
 525.575-30.426-41.32244.384    

Nutidsværdi kr. 213.833 

Eksemplet viser, at familien efter ca. 10 år har tjent investeringen i solcelleanlægget hjem, og afkastet i år 11 – 30 er derefter rent overskud. Over 30 år har familien tjent 348.211 kr., efter at det oprindelige lån er tilbagebetalt. Med en inflation på 2% svarer 348.211 kr. til 213.833 kr. i nutidsværdi.

Øvrige forhold der skal tages i betragtning

Dagpenge, efterløn mv.

Der har i efteråret 2011 været usikkerhed om, hvorvidt anskaffelsen af et solcelleanlæg og anvendelse af den regnskabsmæssige ordning vil påvirke retten til dagpenge.

Daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen oplyste i december 2011 skriftligt, at der vil blive udarbejdet en ny bekendtgørelse, hvor det præciseres, at anskaffelsen af et solcelleanlæg ikke påvirker retten til dagpenge.

Vi har også haft kontakt til flere A-kasser, der har oplyst, at anskaffelsen af et solcelleanlæg ikke påvirker retten til efterløn.

A-kasserne kan dog fortolke reglerne forskelligt, derfor anbefaler vi, at man kontakter sin egen A-kasse ved tvivlsspørgsmål.

 

Moms

Der er ikke pligt til at lade sig momsregistrere ved anskaffelse af et solcelleanlæg. Under visse forudsætninger kan man frivilligt lade sig momsregistrere, men det vil oftest kun kunne betale sig, hvis man i forvejen er momsregistreret med anden virksomhed.

 

Jordvarme

SKAT har i flere tilfælde fastslået, at anskaffelsen af et jordvarmeanlæg ikke kan blive omfattet af de skatteregler, der er omtalt ovenfor. Det gælder også i de tilfælde, hvor jordvarmeanlægget anskaffes sammen med et solcelleanlæg – det er i disse tilfælde kun solcelleanlægget, der kan afskrives på mv.

 

Andre VE-andele

Valget mellem henholdsvis den skematiske ordning eller den regnskabsmæssige ordning gælder for alle de VE-andele, man ejer. Hvis man f.eks. i forvejen ejer andele i en vindmølle og anvender den skematiske ordning, skal man også anvende den skematiske ordning ved anskaffelsen af et solcelleanlæg.

Hvis man er gift, vælger hver ægtefælle individuelt, hvilken ordning der ønskes anvendt. Den ene ægtefælle kan f.eks. anvende den skematiske ordning på vindmølleandele, og den anden ægtefælle den regnskabsmæssige ordning på et solcelleanlæg.

 

Forsikring

Vi har haft kontakt til flere forsikringsselskaber vedrørende de forsikringsmæssige forhold for solcelleanlæg. Når solcelleanlægget er fastmonteret på taget, vil den almindelige husforsikring i de fleste tilfælde omfatte solcelleanlægget. I visse tilfælde vil forsikringsselskabet forhøje præmien på husforsikringen, hvilket vil være skattemæssigt fradragsberettiget ved anvendelse af den regnskabsmæssige ordning.

Hvis solcelleanlægget er placeret ved siden af bygningen på jorden, vil det oftest kræve en særskilt forsikring. Denne forsikring vil også være skattemæssigt fradragsberettiget ved anvendelse af den regnskabsmæssige ordning.

Under alle omstændigheder anbefaler vi, at man altid tager kontakt til sit forsikringsselskab før anskaffelse af et solcelleanlæg.

 

Registrering hos offentlige myndigheder

Anskaffelsen af solcelleanlægget skal anmeldes til Energinet.dk af en autoriseret elinstallatør. Derudover skal der gives meddelelse herom til BBR-registeret.

Institutioner og foreninger mv.

Nettomålerordningen kan også anvendes af skoler, institutioner, idrætshaller, boligforeninger og lignende. I disse bygninger kan der tilsluttes anlæg på 6 kW for hver 100 m2 bygning. Tilsvarende kan andelsboligforeninger blive omfattet af reglerne.

Der gælder andre forhold end beskrevet i dette notat ved anskaffelse af solcelleanlæg i disse tilfælde, derfor anbefaler vi, at man søger konkret rådgivning, hvis det er aktuelt.

Brug for yderligere rådgivning?

Dette notat er udarbejdet i februar 2012 på baggrund af de nuværende regler om skat og afgifter mv., og er udarbejdet som en generel orientering.

Hvis man har aktuelle planer om at investere i et solcelleanlæg, anbefaler vi, at man søger specifik professionel rådgivning, der tager udgangspunkt i konkrete forhold og egne forudsætninger.

Som langsigtet pensionsopsparing kan det være en fornuftig investering. Det er vigtigt som ved en enhver anden investering at vedligeholde den. Benyt f.eks. Energy Lights serviceaftale som på 42 533 597  sikrer døgnservice og dygtige fagfolk, der løbende optimerer tekniske anlæg.

 

Kunder har indtil nu sparet:

Dokumenteret besparelsespotentiale:


Bestil møde - online

Hvordan må vi hjælpe dig?


Seneste nyt

Risikofri solcelle investering

Ny pulje giver kr. 1,02 pr. kWh 10 år frem.

Aftalen kan ophæves, hvis der ikke opnås plads i puljen. Så ingen risiko.
Ordningen gælder også for anlæg, som ikke er bygget endnu

Læs mere her

Solcellerengøring

Vi tilbyder solcellerengøring, så du undgår tab på din investering i solcelleanlæg.
Læs mere om solcellerengøring her

Bedst Garanti

Endnu større tryghed, Danmarks bedste garanti.
Læs mere om Forever Green

Vagttelefon åben 24/7

Ring 42 533 597

Læs flere nyheder

El service

Sikker drift med vores service aftale. Er strøm vigtig for din drift, så tilmeld dig allerede i dag.

Læs mere her

 

Kontakt

Energy Light ApS

Gl. Klausdalsbrovej 491, Hjortespring, 2730 Herlev 
Telefon +45 42 533 597
E-mail: info@energylight.dk * Bestil online energi nyheder

Herlev - Hong Kong

Service PartnerDokumenter